Liên hệ bằng điện thoại

[pc]
tel:048-252-1300
[/pc] [mobile]
tel:048-252-1300
[/mobile]

Phâm châm quản lý thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thông tin cá nhân của khách hàng. Để bảo vệ và sử dụng đúng đắn thông tin của khách hàng, công ty chúng tôi luôn tuân thủ những điều dưới đây:

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân của khách hàng:
1. Luôn tôn trọng và tuân thủ luật pháp và quy định xã hội liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân. Bảo vệ và thực hiện đúng đắn việc sử dụng thông tin cá nhân.

Mục đính của việc sử thông tin cá nhân:
2. Khi cung cấp thông tin, dịch vụ thực thi hợp đồng trong việc mua bán, giới thiệu, thuê mướn, quản lý bất động sản.
3. Cung cấp thông tin cá nhân tới người thứ 3 phải nằm trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích sử dụng của mục 1
4. Khi cung cấp thông tin, dịch vụ tuân thủ các hiệp ước liên quan tới việc sử dụng sản phẩm
5. Việc kinh doanh, quảng cáo (phiếu điều tra…) sử dụng bưu điện phẩm, điện thoại, tin nhắn điện thoại…kết quả phân tích xu hướng thị trường hoặc kết quả phân tích, điều tra phát triển sản phẩm… phải nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, thông tin, dịch vụ theo như mục 1&3
6. Trong quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ nếu có khiếu nại từ chính chủ thì xin ngừng hoạt động cung cấp

Cung cấp thông tin cá nhân tới bên thứ 3:
Công ty sở hữu những thông tin cá nhân của khách hàng liên quan tới tên, địa chỉ…như là giấy tờ, bưu phẩm, điện thoại, tin nhắn nếu có khiếu nại từ chính chủ thì xin ngừng hoạt động cung cấp

(Minh họa các bên thứ 3)
7. Đối tác kinh doanh, khách hàng tiềm năng
8. Công ty giao dịch bất động sản khác
9. Công ty quảng cáo trực tuyến, tổ chức bất động sản
10. Cơ quan phân phối chỉ thị ( Kinh doanh sử dụng dữ liệu như thông tin đăng ký tòa nhà, hợp đồng, thực tế thẩm định giá ) Chú ý tham khảo mặt sau
11. Nhân viên tư pháp, người điều tra đất đai liên quan tới việc đăng ký…
12. Các tổ chức tài chính liên quan tới đầu tư
13. Cơ quan thông tin tín dụng, các tổ chức điều tra bất động sản,vv…
14. Các tổ chức tài chính liên quan tới đầu tư
15. Các công ty thành viên trực thuộc

Các mục liên quan tới cơ quan phân phối chỉ thị:
Theo điều 50 khoản 2 mục 4 của luật kinh doanh xây dựng và công trình, được sự chỉ định và cho phép của Bộ Giao Thông, Cục Quản lý đất đai và Cơ sở hạ tầng chúng tôi tổ thực hiện các công việc kinh doanh bất động sản dựa theo các điều khoản được quy định.
16. Chuyên trách quản lý và thực hiện các hợp đồng ký kết giao dịch bất động sản, chuyên trách môi giới thực hiện ký kết hợp đồng bất động sản với các tổ chức bất động sản.
17. Theo điều khoản nêu trên có trách nhiệm thông báo định kỳ hoặc theo nguyện vọng các thông tin liên quan đến bất động sản cho các tổ chức bất động sản.
18. Ngoài mục thứ hai nêu trên và dựa trên nội dung của mục đầu tiên, việc thống kê các tài sản bất động sản cần được thực hiện một cách khách quan cụ thể cũng như cần phải được tổ chức một cách hợp lý là việc cần thiết đối với kinh doanh bất động sản.Công ty chúng tôi, dựa vào các điều khoản được chỉ định bởi cơ quan phân phối các điều khoản của luật kinh doanh bất động sản, xin được sự chấp thuận cho các điều khoản nêu sau đây
19. Công ty khi tiếp nhận đề nghị giao dịch, khi giao dịch được ấn định, các thông tin của bên bán sẽ được thẩm tra và đăng kiểm lên cơ quan phân phối chỉ thị. Các thông tin được đăng ký( tên tuổi, địa chỉ, thông tin bất động sản được giao dịch..v.v) sẽ được sử dụng và cung cấp cho cơ quan phân phối chỉ thị và người mua. 20. Khi việc ký kết hợp đồng được hoàn thành, thông tin và nội dung của hợp đồng sẽ được thông báo cho cơ quan phân phối chỉ thị.
21. Cơ quan phân phối chỉ thị được phép sử dụng thông tin sản phẩm giao dịch, nội dung hợp đồng giao dịch (không có tên người bán, người mua) dưới sự chỉ định của cục quản lý kinh doanh bất động sản và các cơ quan đồng cấp. Các thông tin về sản phẩm, nội dung hợp đồng sẽ được cung cấp cho cơ quan phân phôi chỉ thị và các cơ quan đoàn thể đồng cấp dưới hình thức thư điện tử.
22. Trong trường hợp chuyên trách môi giới và chuyên gia chuyên trách môi giới, theo như trên có trách nhiệm thông báo và đăng ký với cơ quan phân phối chỉ thị và được thực thi dưới sự chỉ định của cục quản lý kinh doanh bất động sản.
23. Bên giao dịch dựa vào các điều khoản từ 1~4 của cơ quan phân phối chỉ thị để thực hiện giao dịch.
24. Công ty chúng tôi, dựa vào các thông tin bất động sản của cơ quan phân phối chỉ thị cung cấp, khi tổ chức các hoạt động giao dịch mua bán, được phép cung cấp thông tin của bên bán, cục quản lý bất động sản cho bên mua cũng như cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch, thực hiện hợp đồng của bên mua cho bên bán( được ghi trong điều 3). Mọi đề nghị thay đổi mang tính cá nhân đều không được chấn nhận.
25. Công ti chúng tôi khi nhận được thông tin giao dịch từ cơ quan phân phối chỉ thị( không bao gồm tên người bán, người mua) hoặc là nhận được thông tin tham gia các giao dịch mua bán được cung cấp từ cơ quan phân phối chỉ thị,bên có nguyện vọng thực hiện giao dịch bán có trách nhiệm cung cấp giá bán và định giá làm cơ sở cho việc thực hiện giao dịch. Công ty sẽ có trách nhiệm phân tích, giải thích và hỗ trợ bên bán để thực hiện giao dịch một cách tốt nhất một khi hợp đồng được ấn định. Các điều nêu trên đã có ghi trong điều 3, mọi đề nghị thay đổi mang tính cá nhân đều không được chấp nhận.

個人情報相談窓口
TEL:048-252-1300 FAX:048-252-1301
受付時間: 9:00~17:30

Liên hệ

お問い合わせ項目必須
お名前必須
フリガナ
ご住所
お電話番号必須
メールアドレス必須
ご予算
お問い合わせ内容

Mọi vấn đề hãy liên hệ cho chúng tôi

ご質問・お問い合わせはこちら Tel:048-252-1300